1-2-3- CLOUD! Selvitymisopas pilviputken läpikäyntiin

Pilvipalvelut tuovat lisäarvoa ja helpottavat työskentelyä, tuotantoa sekä yleisesti sovellusten ja tietojen käyttöä. Koska kaikki on niin helppoa, tai ainakin kuvaillaan näin, tulisi itse pilvipalveluihin siirtymisenkin olla. Todellisuus on kuitenkin monessa yrityksessä toinen ja esteeksi muodostuu käyttöönoton monimutkaisuus. Avataan siis hieman koko prosessia eli, miten lähdetään viemään lokaalia sovellusta pilveen, ja mahdollistetaan onnistunut pilviputki.

Kun päätös pilvistrategiasta on tehty, seuraava vaihe on toteutus. Ensimmäinen askel on yritysten pilvivalmiuden arviointi, jolloin tarkastellaan erilaisia toimintoja ja prosesseja, jotka kannattaisi ajaa pilvessä. Pilvipalvelut ei ole itseisarvo,  vaan päätöksen taustalla on aina oltava selkeät liiketoiminta-ajurit, joihin on todettu pilvistrategian vastaavan parhaiten. On syytä myös pohtia, millaista lisäarvoa ja mahdollisuuksia pilvipalveluratkaisut voivat tuoda kullekin yritykselle.

Mitä pilvivalmiudella sitten tarkoitetaan? Voidaan puhua erilaisten ajoympäristöjen arvioinneista, eli  kehitys, testaus ja tuotanto. Edut, joita uusilla pilvipalveluratkaisuilla saadaan, tulisi olla jo järkevällä tasolla, jotta vapautuvaa on-premise kapasiteettia voidaan hyödyntää muihin prosesseihin.

 

Pilveen siirtymisen prosessi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen.

 

1. Pilvistrategian luonti, arkkitehtuuri ja suunnitelmat

Ensimmäisessä vaiheessa päätetään organisaation tavoitteet pilvistrategialle sekä määritetään vaatimukset pilvialustalle. Tämän jälkeen kehitetään yrityksen pilvistrategia ja luodaan road map siitä, kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa. Ensimäisessä vaiheessa luodaan myös pilviarkkitehtuuri, joka tukee käynnissä jo olevia sekä myös tulevia pilvihankkeita. Tärkeää on päivittää nykyinen IT-strategia tukemaan pilvistrategiaa. Tai sanotaanko toisin päin; tehdä pilvistrategiasta osa kokonais-IT -strategiaa, joilla on yhteiset tavoitteet.

2. Työkuormien tunnistus ja priorisointi

Prosessin toisessa vaiheessa arvioidaan eri näkökulmista tiedon hankintaa, analysointia sekä migraatiosuunnitelman validointia.

Aluksi määritellään liiketoiminnan tavoitteet, jotta pilveen siirtymisen käyttötapauksia voidaan priorisoida. Tätä seuraa luonnollisesti myös katse tulevaisuuteen, eli miten vastaisuudessa tullaan toimimaan; rakennetaanko uudet sovellukset suoraan pilvinatiiveina perusolettamuksena vai jatkentaako kehittämistä myös lokaalisti jos suuntana kuitenkin on toimintojen siirtäminen pilveen. Tässä vaiheessa voidaan tehdä valistunut päätös, mitkä nykyisistä sovelluksista ja työkuormista ovat parhaat vaihtoehdot pilveen siirtämiseen sekä tehdä päätös näiden väliltä. Suurimmat riskit tässä vaiheessa keskittyvätkin työkuormien väärään arviointiin. Yleensä yrityksistä löytyy osa-alueita, jotka ovat valmiimpia siirtymään pilveen kuin toiset osa-alueet, ja joiden avulla voidaan saavuttaa niin sanottuja nopeita voittoja verrattuna perinteiseen malliin.

3. Pilvipalveluiden käyttöönoton mallien arviointi

Pilvipalvelut ja erilaiset käyttöönoton mallit mahdollistavat yritysten pilvimahdollisuuksien omaksumisen yrityskohtaisesti,peilattuna kunkin yrityksen vaatimuksiin ja liiketoiminnan arvoajureihin.

Tässä vaiheessa määritellään lopulliset pilvitoimittajan/-toimittajien valintakriteerit sekä arvioidaan miten parhaiten voidaan hyödyntää eri vaihtoehtoja yksityisen, julkisen ja hybridi-pilven välillä.  Tämän vaiheen lopuksi kootaan vielä pilvipalveluiden katalogi, päätetään palvelutaso, jota asiakas odottaa toimittajalta (Service Level agreement, SLA) sekä määritellään suorituskyvyn mittaristo, jotta projektin arviointi voidaan peilata ennalta määritellyin perustein.

4. Business casen kehittely valitulle pilviprojektille

Let’s talk about money! Tässä vaiheessa kehitetään valitun pilviprojektin kustannusmalli sisältäen lokaalista pilveen siirtymän, eli migraatiovaiheen kulut. Tämän jälkeen viimeistellään valitun pilviprojektin bisnes case ja tarkastellaan ROI sisältäen alkuperäisen investoinnin takaisinmaksuajan. Mikäli luvut näyttävät houkuttelevilta, voidaan jatkaa käyttöönoton valmisteluun.

5. Käyttöönoton valmistelu

Viimeinen vaihe siirtymisessä sisältää enää varsinaisen migraation. Eli valmistellaan tarvittavan sovelluksen osalta infra pilveä varten, kehitetään ja päivitetään tietosuojakäytännöt sekä tietenkin lopuksi arvioidaan projektin vaikutus toimintamalleihin ja tehdään tarvittavat muutokset.

 

Hyvä suunnittelu nopeuttaa varsinaista siirtymistä, mahdollistaa niin sanottujen nopeiden ja helppojen voittojen korjaamisen sekä pienentää siirtymän riskejä. Kun toimintamallit ovat kasassa, niin sitten vain seuraavaa projektia pilviputkeen! IBM tarjoaa erittäin hyviä työkaluja yrityksen pilvivalmiuden määrittämiseen, jonka jälkeen olet tehokkaasti ja turvallisesti paremmalla tiellä kohti pilveen siirtymistä.

Lue lisää täältä:

3 strategiaa, joiden avulla otat kaiken irti pilvimaailmasta.

Miten arvioda onko yrityksesi valmis pilveen?

Avainsanat: pilvipalvelut, pilvivalmius, strategia

Kommentit